Nasze Przedszkole bierze udział programie „Mamo, Tato – co Wy na to ?”. Program skierowany jest do dzieci 5-cio i 6-cio letnich, ich rodziców i wychowawców.
Cele programu:

  • Podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
  • Uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
  • Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
  • Uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
  • Przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
  • Zachęcenie do wspólnego spędzenie czasu rodziców i opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.