Odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są uiścić w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia informacji na konto przedszkola:
40 1050 1520 1000 0023 5320 3132

Informacja o wysokości opłat
przekazywana jest w trzecim dniu roboczym każdego miesiąca na adres mailowy podany przez rodziców/prawnych opiekunów

Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty z rachunku.
W tytule przelewu podać:
imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego opłata dotyczy.