odpowiedzialność – samodzielność – współpraca

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami
to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,
a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”
( Helen Parkhurst)
Rada Pedagogiczna naszego przedszkola podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu uzyskania
statusu placówki daltońskiej oraz zgłosiła swój akces do Polskiego Stowarzyszenia Dalton.


Plan daltoński polega na indywidualnej pracy z dziećmi, podkreśla znaczenie samodzielnego
uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy, a w szczególności umożliwia dzieciom
swobodę w wykonywaniu działań, naukę odpowiedzialności za siebie i innych, zapewnia
realizację działań we własnym tempie i czasie.
Twórczynią systemu jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhurts ( 1887 –
1957), która przedstawiła swą koncepcję w książce pt” Wykształcenie wg planu daltońskiego”.
Helen Parkhurst oparła swój plan Daltona na trzech głównych zasadach:

 1. Nauka wolności/ obecnie preferuje się używanie pojęcia odpowiedzialności
 2. Nauka samodzielności
 3. Nauka współpracy
  W jaki sposób będziemy realizować te zasady w pracy z dziećmi?
 4. Poprzez zmiany organizacyjne
 5. Poprzez wizualizację procesów dydaktycznych
 • wizualizacja planu dnia – jest to zbiór ilustracji pokazujących stałe i zmienne działania jakie
  dzieci podejmują w trakcie dnia w przedszkolu. Ilustracje są ruchome i dzieci wspólnie z
  nauczycielką ustalają przebieg dnia, planom mogą towarzyszyć zegary, które pomagają
  umiejscowić dzieciom aktualne działanie w ciągu zdarzeń zaplanowanych na cały dzień.
 • wizualizację dni tygodnia – tablice kalendarze na których dzieci zaznaczają codziennie,
  miesiąc, dzień tygodnia, pogodę.
 • wizualizacja tygodniowych zadań edukacyjnych – w każdy poniedziałek nauczycielka omawia z
  dziećmi zadania edukacyjne na cały tydzień i umieszcza je na półce pod tablica zadań,
  natomiast decyzję o dniu i czasie wykonania danego zadania pozostawia dzieciom. W każdej
  grupie będzie tablica, która służyć będzie do monitorowania wykonanych zadań, dziecko po
  wykonanym zadaniu umieszcza przy swoim nazwisku magnes koloru jaki odpowiada danemu
  dniu.
 • wizualizacja współpracy – wykonywanie zadań w parach. Każdego tygodnia pary będą się
  zmieniać, co pozwoli dzieciom na kontakt i lepsze poznanie kolegi.
 • wizualizacja obowiązków – w każdym oddziale zostaną określone czynności, za których
  wykonanie i dopilnowanie dzieci odpowiadają.
  www.dalton.org.pl/artyk.php