– Realizowane programy

Nasze przedszkole zostało wyposażone w pomoce sensoryczne SensoLyke, a nauczycielki uczestniczące  w warsztatach zdobyły wiedzę na temat tej metody.

Metoda SensoLyke łączy trzy obszary (integrację sensoryczną, zdrowie psychiczne, uzależnienia behawioralne) i daje narzędzia do wieloobszarowego rozwoju ciała i umysłu. Dzięki pracy metodą SensoLyke neutralizuje się skutki przestymulowania wynikające z dostępu do urządzeń elektronicznych i natłoku bodźców, rozładowuje się w zdrowy sposób napięcie, stres, agresję i frustrację u dzieci, prowadzi się profilaktykę uzależnień behawioralnych. Dzieci dzięki tej metodzie uczą się pracy z emocjami. Metoda SensoLyke daje dzieciom wsparcie w zrównoważonym rozwoju – psychicznym, fizycznym i emocjonalnym.

Nasze przedszkole kolejny raz zostało przyjacielem Kubusia J Razem z Kubusiem poznamy najważniejsze zagadnienia związane z dbaniem o otaczającą nas naturę.  Dowiemy się jak możemy pomóc Ziemi zostać piękną i zieloną. Nauczymy się jak prawidłowo segregować śmieci i edukować w tym temacie innych.

Zobacz więcej Kubusiowi przyjaciele natury

W tym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w programie „Mamo, tato, wolę wodę!”
Jest to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.
Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Zobacz więcej Mamo, Tato, wolę wodę!

W przedszkolu w grupach najstarszych realizowany jest program „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Program ten składa się z pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej:
1. Wycieczka – „W poszukiwanie źródeł dymu”.
2. „Co i dlaczego dymi?”.
3. „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”
4. „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”
5. „Jak unikać dymu papierosowego?”

Zobacz więcej Czyste powietrze wokół nas

Realizowany w przedszkolu program autorski „Kodowanie – wstęp do sztuki programowania” jest programem rozwijającym umiejętności społeczne i poznawcze dziecka. Głównie rozwija kompetencje matematyczne oraz służy realizacji treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Celem programu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego programowania, myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, jak również rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.
Europejski Tydzień Kodowania
W dniach 9-24 października 2021 odbędzie się kolejna edycja CodeWeek. Jest to społeczna inicjatywa w ramach, której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Code Week to wydarzenie promujące naukę kodowania. Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i …

Zobacz więcej Kodowanie – wstęp do sztuki programowania

Nasze Przedszkole bierze udział programie "Mamo, Tato - co Wy na to ?". Program skierowany jest do dzieci 5-cio i 6-cio letnich, ich rodziców i wychowawców.
Cele programu:

  • Podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
  • Uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
  • Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
  • Uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
  • Przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
  • Zachęcenie do wspólnego spędzenie czasu …

    Zobacz więcej Mamo, Tato – co Wy na to?

Back to top